Apie mus

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas – krašto apsaugos sistemos institucija, kuri:

 • dalyvauja Krašto apsaugos ministerijai formuojant valstybės mobilizacijos, priimančiosios šalies paramos ir pilietinio pasipriešinimo politiką,
 • administruoja civilinių mobilizacijos institucijų, ūkio mobilizacijos subjektų pasirengimą mobilizacijai ir priimančiosios šalies paramai teikti,
 • administruoja mobilizacijos ir demobilizacijos vykdymą,
 • administruoja civilinių mobilizacijos institucijų, ūkio mobilizacijos subjektų dalyvavimą teikiant priimančiosios šalies paramą,
 • organizuoja ir koordinuoja krašto apsaugos sistemos, valstybės, savivaldybės institucijų, įstaigų ir (ar) nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą pilietinio pasipriešinimo, pilietinio ir patriotinio ugdymo srityje.

Vizija

Patikima ir efektyvi biudžetinė įstaiga, kuri, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, savo elgesį grindžia organizacinėmis vertybėmis ir principais, o priimtais sprendimais siekia visapusiškos pažangos, formuojant valstybėje darnią mobilizacijos sistemą, atitinkančią valstybės nacionalinio saugumo ir visuomenės interesus.

Misija

Atsakingai ir profesionaliai administruoti ministerijų, savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų bei kitų valstybės institucijų pasirengimą mobilizacijai, jų dalyvavimą rengiantis ir teikiant priimančiosios šalies paramą, taip pat mobilizacijos ir demobilizacijos vykdymą, pro­pa­guo­ti ir puo­se­lė­ti tau­ti­nės sa­vi­mo­nės, pi­lie­tiš­ku­mo, pa­trio­tiz­mo, lais­vės ir ne­prik­lau­so­my­bės ver­ty­bes ir siekti, kad būtų ugdoma pilietinė nuostata ginti Tėvynę.

Vertybės:

 • Atsakomybė. Esame atsakingi už veiklos ir sprendimų poveikį visuomenei, laikomės prisiimtų įsipareigojimų ir siekiame pateisinti pasitikėjimą.
 • Profesionalumas. Savo darbo išmanymas ir nuolatinis tobulėjimas, lankstumas, operatyvumas.
 • Pagarba. Kiekvienas svarbus toks, koks jis yra. Tikime, kad pagarba ir tarpusavio supratimas yra būtina sėkmingo darbo sąlyga.
 • Bendradarbiavimas. Vertiname savo darbuotojų ir partnerių profesionalumą bei pastangas, kartu siekiame bendrų tikslų ir ieškome geriausio sprendimo.
 • Skaidrumas. Mums svarbu dirbti skaidriai, su visais elgtis sąžiningai ir atvirai.
 • Iniciatyva. Iniciatyvūs darbuotojai – tai ta jėga, kuri skatina institucijos dinamišką vystymąsi.

Istorija

1996 m. pabaigoje Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Mobilizacijos ir mobilizacinio rezervo rengimo įstatymą, kuriuo mobilizaciniam darbui buvo suteiktas teisinis pagrindas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr.975 „Dėl Mobilizacijos ir mobilizacinio rezervo rengimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos įsteigimo“ buvo įsteigtas Mobilizacijos ir mobilizacinio rezervo departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos. Krašto apsaugos ministro 1998 m. rugsėjo 23d. įsakymu Nr. 1670-K Vytautas Lukavičius buvo paskirtas eiti direktoriaus pareigas.

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – Departamentas) yra įstaiga, kurios paskirtis organizuoti, kontroliuoti ir koordinuoti ministerijų, Vyriausybės įstaigų, savivaldybių ir ūkio subjektų pasirengimą mobilizacijai, taip pat organizuoti civilinių institucijų dalyvavimą teikiant priimančiosios šalies paramą.

Departamentas keletą kartų buvo reorganizuotas, pakeisti nuostatai ir struktūra (1999 m., 2003 m., 2007 m., 2011 m.). Buvo parengti ir patvirtinti: Mobilizacijos programa, Valstybinė mobilizacinė užduotis ministerijoms, apskričių viršininkams ir savivaldybėms, Daiktų ir (ar) kito turto laikino paėmimo ir (ar) rekvizicijos nuostatai, Pavyzdiniai mobilizacijos štabo nuostatai, Valstybės tarnautojų, atsakingų už mobilizacinį darbą, pavyzdinių funkcijų sąrašai, mobilizacijos planų rengimo ir tikrinimo tvarkos aprašai, mobilizacinio mokymo programos, Numatomo mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos teisinio reguliavimo koncepcija, Mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymas.

Departamentas, vykdydamas pagrindinę užduotį, didžiąją pastangų dalį skiria darbui su ministerijomis ir savivaldybėmis. Šioje veikloje dalyvauja apie du tūkstančiai Lietuvos valstybės ir savivaldybių tarnautojų, taip pat plečiamas bendradarbiavimas su Europos Sąjungos ir NATO valstybėmis.

 

Atnaujinimo data: 2023-12-08