Veiklos sritys

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – MPPD prie KAM) paskirtis:
- dalyvauti Krašto apsaugos ministerijai formuojant valstybės mobilizacijos, priimančiosios šalies paramos ir pilietinio pasipriešinimo, pilietinio ir patriotinio ugdymo politiką ir ją įgyvendinti;
- administruoti civilinių mobilizacijos institucijų, mobilizacinių ūkio subjektų pasirengimą mobilizacijai;
- administruoti civilinių mobilizacijos institucijų, mobilizacinių ūkio subjektų pasirengimą teikti priimančiosios šalies paramą ir jų dalyvavimą šią paramą teikiant;
- organizuoti ir koordinuoti krašto apsaugos sistemos, valstybės, savivaldybės institucijų, įstaigų ir (ar) nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą pilietinio pasipriešinimo, pilietinio ir patriotinio ugdymo srityje
MPPD prie KAM veikia krašto apsaugos ministrui pavestoje gynybos politikos valdymo srityje.

I. ĮSTAIGOS PASKIRTIS IR VEIKLOS KRYPTYS

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – MPPD prie KAM) paskirtis:

- dalyvauti Krašto apsaugos ministerijai formuojant valstybės mobilizacijos, priimančiosios šalies paramos ir pilietinio pasipriešinimo, pilietinio ir patriotinio ugdymo politiką ir ją įgyvendinti;

- administruoti civilinių mobilizacijos institucijų, mobilizacinių ūkio subjektų pasirengimą mobilizacijai;

- administruoti civilinių mobilizacijos institucijų, mobilizacinių ūkio subjektų pasirengimą teikti priimančiosios šalies paramą ir jų dalyvavimą šią paramą teikiant;

- organizuoti ir koordinuoti krašto apsaugos sistemos, valstybės, savivaldybės institucijų, įstaigų ir (ar) nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą pilietinio pasipriešinimo, pilietinio ir patriotinio ugdymo srityje

MPPD prie KAM veikia krašto apsaugos ministrui pavestoje gynybos politikos valdymo srityje.

 

 

II. VALSTYBĖS LŪKESČIAI IR SIEKIAMI TIKSLAI ĮSTAIGOJE

Siekiant tinkamai pasirengti mobilizacijai, priimančiosios šalies paramos (PŠP) teikimui bei vykdant visuomenės pilietinį ir patriotinį ugdymą, pagal poreikį bus atnaujinamas Valstybės mobilizacijos planas, organizuojamos nacionalinio lygio ir regioninės mobilizacijos pratybos, kuriama civilinio mobilizacinio personalo rezervo (CMPR) apskaitos duomenų bazė, bus surinkta ir susisteminta iš savivaldybių gauta informacija apie jų galimybes ir turimus resursus PŠP poreikiams užtikrinti (reikiamų paslaugų, prekių ir darbų teikimas atvykstančioms pajėgoms), kasmet atnaujinamas Valstybės mobilizacinių galimybių katalogas, bus vykdomas nuotolinio mokymo platformos www.mobilizacijosmokykla.lt testavimas ir atnaujinimas, vykdoma tolesnė pilietinio ir patriotinio ugdymo veikla (mokymai pedagogamsšalies gynybos, pilietinio pasipriešinimo, pilietiškumo temomis, pilietiškumo renginiai, pilietinio pasipriešinimo mokymai įvairioms visuomenės grupėms)

 

III. TIKSLAI PAGAL VEIKLOS KRYPTIS*

  1. Civilinio mobilizacinio personalo rezervo (CMPR) apskaitos integralios sistemos sukūrimas. Įgyvendinat Valstybės gynimo tarybos nutarimą, sukurti CMPR apskaitos integralią sistemą, kuri užtikrintų tokio personalo apskaitos valdymą realiu laiku ir šią sistemą administruoti

 

Rodiklis (-iai)

2024 m. IV ketv.

2025 m. IV ketv.

2026 m. IV ketv.

2027 m. IV ketv.

2028 m. IV ketv.

 

CMPR apskaitos integralios sistemos sukūrimas ir jos administravimas (nuo sukūrimo pradžios iki proceso užbaigimo, kai bus galima pilnai ja naudotis), proc.

 

70 proc.

100 proc.

100 proc.

100 proc.

100 proc.

 

Nurodomas kadencijos tikslas. Kuriama CMPR apskaitos integrali sistema.Šiam tikslui pasiekti bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis (Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Valstybės duomenų agentūra) sukurti CMPR apskaitos integralią sistemą, užtikrinant šio personalo apskaitos tvarkymą realiu laiku, kuri leistų duomenis rinkti, kaupti, juos analizuoti ir jais keistis su integraliomis informacinėmis sistemomis, taip pat vykdyti CMPR apskaitos kontrolę, naudojantis sistemoje sukurtu analitiniu įrankiu. Apmokyti darbuotojus naudotis įdiegtais informacinių sistemų įrankiais

 

Rodiklis (-iai)

Rodiklio reikšmė

Terminas

 

Įdiegti informacinių sistemų reikiami įrankiai ir sukurta CMPR apskaitos integrali sistema

Įgyvendinta

2025 m. IV ketv.

 

  1. Nuotolinio mokymo platformos www.mobilizacijosmokykla.lt testavimas ir atnaujinimas. Siekiant išsiaiškinti šios nuotolinio mokymo platformos veikimo trūkumus, ją testuoti, tobulinti, pagal galimybes plėsti funkcionalumą, atnaujinti, pildyti medžiagos turinį ir užtikrinti sklaidą bei plėtrą tikslinėms grupėms

Rodiklis (-iai)

2024 m. IV ketv.

2025 m. IV ketv.

2026 m. IV ketv.

2027 m. IV ketv.

2028 m. IV ketv.

Ištestuota ir atnaujinta nuotolinio mokymo platforma www.mobilizacijosmokykla.lt (nuo testavimo pradžios iki atnaujinimo, proc.)

80 proc.

90 proc.

100 proc.

100 proc.

100 proc.

 

Nurodomas kadencijos tikslas. Nuotolinio mokymo platformos tobulinimas. Ištestuoti ir patobulinti nuotolinio mokymo platformą (išspręsti asmens duomenų naudojimo klausimus jungiantis prie platformos, patobulinti platformos naudojimą mobiliuosiuose įrenginiuose)

 

Rodiklis (-iai)

Rodiklio reikšmė

Terminas

 

Atnaujinta nuotolinio mokymo platforma www.mobilizacijosmokykla.lt

Įgyvendinta

2026 m. I ketv.

 

  1. Valstybės mobilizacijos sistemos būklės vertinimas

Atnaujinti mobilizacijos sistemos būklės vertinimo metodiką, peržiūrėti vertinimo kriterijus, kurie leistų atlikti išsamesnį ir platesnį mobilizacijos sistemos vertinimą

Rodiklis (-iai)

2024 m. IV ketv.

2025 m. IV ketv.

2026 m. IV ketv.

2027 m. IV ketv.

2028 m. IV ketv.

Kriterijų, reikalingų valstybės mobilizacijos būklei nustatyti, peržiūra, tobulinimas ir atnaujinimas (nuo peržiūros pradžios iki jų atnaujinimo, proc.)

80 proc.

90 proc.

100 proc.

100 proc.

100 proc.

 

Nurodomas kadencijos tikslas. Kriterijų, reikalingų valstybės mobilizacijos sistemos vertinimui, peržiūrėjimas ir atnaujinimas. Siekiant patobulinti mobilizacijos sistemos vertinimą, peržiūrėti, įvertinti šiuo metu nustatytus mobilizacijos sistemos vertinimui kriterijus ir pagal nustatytus trūkumus juos atnaujinti

 

 

Rodiklis (-iai)

Rodiklio reikšmė

Terminas

 

Peržiūrėti ir atnaujinti kriterijai, reikalingi valstybės mobilizacijos būklei nustatyti

Įgyvendinta

2026 m. I ketv.

 

  1. Pilietinio pasipriešinimo ir valios gintis ugdymas. Įgyvendinant šį tikslą, sukurtas mokymo centrų tinklas, kuriuo naudojantis Lietuvos piliečiai turės galimybę išklausyti pilietinio pasipriešinimo modulius (PPM) Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3

Rodiklis (-iai)

2024 m. IV ketv.

2025 m. IV ketv.

2026 m. IV ketv.

2027 m. IV ketv.

2028 m. IV ketv.

Mokymo centrų tinklo sukūrimas (nuo sukūrimo pradžios iki galimybės juo naudotis, proc.)

30 proc.

60 proc.

80 proc.

100 proc.

100 proc.

 

Nurodomas kadencijos tikslas. Mokymo centrų tinklo sukūrimas. Siekiant užtikrinti mokymo pilietinio pasipriešinimo modulių (PPM) Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 pasiekiamumą visiems Lietuvos piliečiams, norintiems išklausyti šiuos modulius, sukurti mokymo centrų tinklą, kuris padengtų visas Lietuvos Respublikos apskritis

 

Rodiklis (-iai)

Rodiklio reikšmė

Terminas

 

Sukurtas mokymo centrų tinklas ir suteikta galimybė juo naudotis Lietuvos piliečiams

Įgyvendinta

2027 m. I ketv.

 

V. VEIKLOS TVARUMO TIKSLAI*

Nurodomas kadencijos tikslas Sukurti darbinę aplinką, kurioje būtų užtikrinamas sąžiningas ir konkurencingas atlygis už atliktą darbą, lygios galimybės, fiziškai ir psichologiškai saugi darbo aplinka

 

Rodiklis (-iai)

Rodiklio reikšmė

Terminas

 

1. Pagal nustatytą MPPD prie KAM darbo apmokėjimo sistemos tvarką taikomas sąžiningas ir konkurencingas atlygis už darbą;

2. Organizuojami mokymai nustatytų vertybių puoselėjimui, darbuotojų tarpusavio komunikacijai ir darbo aplinkai gerinti

 

 

Įgyvendinta

2024–2028 m.

 

Nurodomas kadencijos tikslas. Vykdant veiklą sumažinti tokių išteklių, kaip elektros iš šilumos energija, vanduo, raštinės reikmenys, naudojimą

 

Rodiklis (-iai)

Rodiklio reikšmė

Terminas

 

Racionalus išteklių (elektros, vandens, raštinės reikmenų ir kt.) naudojimas

Įgyvendinta

2024-2028 m.

 

Nurodomas kadencijos tikslas Įdiegti atsparumo korupcijai priemones ir procesus, kurie užtikrintų, kad įstaigos veikla būtų vykdoma skaidriai ir sąžiningai

 

Rodiklis (-iai)

Rodiklio reikšmė

Terminas

 

1. Patvirtinti teisės aktai, užtikrinantys korupcijai atsparios aplinkos kūrimą

2. Teisės aktuose nustatytos priemonės įgyvendinamos KAS korupcijos prevencijos veiksmų plane nustatytais terminais

 

Įgyvendinta

2024–2028 m.

 

V. RIZIKŲ VALDYMAS

MPPD prie KAM rizikos valdymas nustatytas MPPD prie KAM Vidaus kontrolės politikoje. MPPD prie KAM direktoriaus 2021 balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-36 „Dėl darbo grupės vidaus kontrolės politikos įgyvendinimui Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamente prie Krašto apsaugos ministerijos patvirtinimo“ yra paskirti asmenys, atsakingi už vidaus kontrolės įgyvendinimą (ir už rizikos valdymą) MPPD prie KAM, kurie nustato, vertina rizikas pagal veiklos sritis, teikia siūlymus dėl rizikų valdymo, įgyvendina priemones rizikoms mažinti, vykdo stebėseną. MPPD prie KAM vyr. patarėjas, padalinių (skyrių) vedėjai priima sprendimus dėl priemonių taikymo neigiamos įtakos sumažinimui iki priimtino lygio.

Šiuo metu nustatytos šios rizikos:

- išorinės / vidinės rizikos,susijusios su MPPD prie KAM darbuotojų tarpusavio ir tarp institucijų komunikacijos stoka, asmenine darbuotojų atsakomybe ir jiems skirtų funkcijų atlikimo kokybe, taip pat su kitų institucijų teisės aktuose joms nustatytos tvarkos ir terminų nesilaikymu rengiat projektus, juos teikiant derinti ir derinant;

- išorinės rizikos,susijusios su kitų institucijų (asmenų) suinteresuotumo nebuvimu ar trūkumu dalyvauti pilietinio pasipriešinimo, pilietinio patriotinio švietimo ir ugdymo procese;

- vidinės rizikos, susijusios su MPPD prie KAM darbuotojų tarpusavio komunikacijos stoka, asmenine darbuotojų atsakomybe ir skirtų funkcijų atlikimo kokybe, rengiant veiklos įsakymus, planuojant komandiruotes, viešuosius pirkimus.

Įgyvendinant rizikos valdymo priemones, įstaigoje visos nustatytos rizikos yravaldomos

 

Krašto apsaugos ministro Arvydo Anušausko ir MPPD prie KAM direktoriaus Virginijaus Vitalijaus Vilkelio 2024-03-20 susitarimas Nr. VL-56 „Dėl valstybės siekiamų tikslų ir keliamų lūkesčių Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos direktoriu Virginijui Vitalijui Vilkeliui

Atnaujinimo data: 2024-04-08