Korupcijos prevencija

Siekdamas užtikrinti savo veiklos viešumą, skaidrumą ir didinti visuomenės pasitikėjimą, Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos vykdo korupcijos prevenciją. 

Korupcija – piktnaudžiavimas įgaliojimais siekiant naudos sau ar kitam asmeniui viešajame ar privačiame sektoriuje.

Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas – administracinis nusižengimas, darbo pareigų pažeidimas ar tarnybinis nusižengimas, padaromas piktnaudžiaujant įgaliojimais ir tiesiogiai ar netiesiogiai siekiant naudos sau ar kitam asmeniui, taip pat korupcinio pobūdžio nusikalstama veika.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, piktnaudžiavimas; taip pat nusikalstamos veikos, padaromos viešajame sektoriuje arba teikiant administracines ar viešąsias paslaugas piktnaudžiaujant įgaliojimais ir tiesiogiai ar netiesiogiai siekiant naudos sau ar kitam asmeniui: neteisėtas teisių į daiktą įregistravimas, tarnybos pareigų neatlikimas, valstybės paslapties atskleidimas, neteisėtas politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas, turto iššvaistymas, komercinės paslapties atskleidimas, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą, tarnybos paslapties atskleidimas, dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu; bei kitos nusikalstamos veikos, kuriomis siekiama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą, prekybą poveikiu ar papirkimą.

Korupcijos prevencija – sisteminga veikla, kuria siekiama didinti viešojo ir privataus sektorių subjektų atsparumą korupcijai ir kuri apima korupcijos rizikos veiksnių nustatymą, įvertinimą, šalinimą ir (ar) mažinimą, sudarant bei įgyvendinant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą.

Dž. Vašingtono atsakymas draugui, norinčiam gauti paskyrimą: „Tu esi pageidaujamas mano namuose, malonus mano širdžiai, tačiau mano asmeniniai jausmai neturi nieko bendro su šiuo atveju. Aš nesu Dž. Vašingtonas, aš esu JAV prezidentas.“

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMAS

Privačių interesų deklaravimo tikslas:

Sudaryti sąlygas atskleisti deklaruojančiųjų asmenų privačius interesus, užtikrinti, kad priimant sprendimus pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams, ir užkirsti kelią kilti interesų konfliktams bei plisti korupcijai.

Privatūs interesai – deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) suinteresuotumas asmenine turtine ar neturtine nauda, deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) moralinė skola, moralinis įsipareigojimas ar kitas panašaus pobūdžio interesas deklaruojančiam asmeniui atliekant tarnybines pareigas.

Viešieji interesai – visuomenės suinteresuotumas, kad deklaruojantys asmenys visus sprendimus priimtų nešališkai ir teisingai.

Interesų konfliktas – situacija, kai deklaruojantis asmuo, atlikdamas tarnybines pareigas ar vykdydamas tarnybinį pavedimą, turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą arba įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesais.

Privatūs interesai deklaruojami Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK) arba kitiems, LR viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme nurodytiems subjektams, pateikiant privačių interesų deklaraciją.

NULINĖ DOVANŲ POLITIKA

Krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojai ir darbuotojai vykdydami jiems pavestas funkcijas, gauna darbo užmokestį ir jokio papildomo atlygio gauti neturi teisės.

LR viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 13 straipsnis skelbia:

1. Deklaruojantis asmuo ar jam artimas asmuo negali priimti dovanų ar paslaugų, jeigu tai susiję su deklaruojančio asmens tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytas apribojimas netaikomas dėl ne didesnės negu 150 eurų vertės dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, kurios įprastai yra susijusios su deklaruojančio asmens tarnybinėmis pareigomis, taip pat dėl reprezentacijai skirtų dovanų su valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika arba kai paslaugomis yra naudojamasi tarnybiniais tikslais.

3. Kai šio straipsnio 2 dalyje nurodytos dovanos vertė viršija 150 eurų, ši dovana yra laikoma valstybės ar savivaldybės nuosavybe. Tokia dovana įvertinama ir saugoma institucijos ar įstaigos vadovo nustatyta tvarka.

KAS antikorupcinio elgesio kodeksas

KAS pirkimus atliekančių asmenų etikos kodeksas

Krašto apsaugos sistemos antikorupcinė programa

Kovos su korupcija Krašto apsaugos sistemoje planas

 

Teisės aktai reglamentuojantys korupcijos prevenciją ir kovą su korupcija:

Jungtinių tautų konvencija prieš korupciją

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymas

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas (225-230 straipsniai)

Siekdama užtikrinti savo veiklos viešumą, skaidrumą ir didinti visuomenės pasitikėjimą, Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos vykdo korupcijos prevenciją. 

Už korupcijos prevenciją atsakinga Mobilizacijos skyriaus vyriausioji specialistė Giedrė Derenčienė, tel. Nr. +370 706 84 711, el. paštas [email protected]

Asmenis į pareigas priimančio vadovo pareiga yra užtikrinti, kad į pareigas būtų priimti ir tas pareigas eitų tik nepriekaištingos reputacijos reikalavimus atitinkantys asmenys. Atsižvelgiant į tai, ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nuostatomis, įstaigos vadovas prieš asmenį skirdamas į atitinkamas pareigas privalo (o tam tikrais atvejais gali) kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT), kad STT surinktų ir pateiktų įstaigos vadovui atitinkamą informaciją apie asmenį.

Į pareigas asmuo gali būti paskirtas tik gavus ir įvertinus informaciją iš STT. STT pagal kompetenciją surenka teisėsaugos, kontrolės, kriminalinės žvalgybos subjektų ar kriminalinės žvalgybos pagrindinių institucijų, žvalgybos institucijų, kitų institucijų, įstaigų ir įmonių turimą informaciją apie asmenį, duomenis iš valstybės tarnautojų registro, prireikus – iš kitų valstybės ar žinybinių registrų, duomenų rinkmenų, ir kartu su savo apie asmenį turima įslaptinta bei vieša informacija pateikia besikreipiančiam subjektui.

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas apie asmenį Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai, sąrašas

 1. Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – MPPD prie KAM) vyriausiasis patarėjas.
 2. MPPD prie KAM Administravimo ir informacijos apsaugos skyriaus vedėjas.
 3. MPPD prie KAM Mobilizacijos skyriaus vedėjas.
 4. MPPD prie KAM Priimančiosios šalies paramos skyriaus vedėjas.
 5. MPPD prie KAM Pilietinio pasipriešinimo skyriaus vedėjas.

Pranešk apie korupciją

Aktuali VTEK informacija privačių interesų deklaravimo klausimais

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos pareigybių, kurias užimantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas

 1. Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – MPPD prie KAM) direktorius
 2. MPPD prie KAM skyrių vedėjai
 3. MPPD prie KAM skyrių patarėjai
 4. MPPD prie KAM skyrių vyriausieji specialistai
 5. MPPD prie KAM Administravimo ir informacijos apsaugos skyriaus logistikos specialistas

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos veiklos sritys, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė

 1. Priimami sprendimai yra susiję su kontrolės ar priežiūros vykdymu.
 2. Prekių, paslaugų ir darbų pirkimų vykdymas.
 3. Valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos valdymas.
 4. Personalo formavimas, valdymas ir administravimas.
 5. Turto ir lėšų, skirtų jam išlaikyti, kontrolė.

Pranešėjų apsauga, informacijos apie pažeidimus teikimas

Atnaujinimo data: 2024-05-21